Naspäť na začiatok

PODMIENKY POUŽÍVANIA

NAJNOVŠIA AKTUALIZÁCIA: 17. DECEMBRA 2015

 1. PRIJATIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

  Tým, že vstupujete na akúkoľvek z našich webových stránok a používate ju, používaním akéhokoľvek vernostného programu alebo akejkoľvek mobilnej aplikácie (spoločne „Služby“), do ktorých sa dá získať prístup prostredníctvom rôznych médií alebo zariadení a ktoré sprístupňuje spoločnosť AUPARK a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5586/B, a spoločnosť Unibail Management, SA, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Francúzskej republiky ako akciová spoločnosť (société par actions simplifiée), so základným kapitálom 20 000 000 EUR, so sídlom na adrese 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností (Registre du Commerce et des Sociétés) mesta Paríž pod č. 414 878 389 (jednotlivo „my“ v rôznych pádoch), prijímate tieto Podmienky používania, súhlasíte s nimi, zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať a ste týmito podmienkami používania viazaní (ďalej „Podmienky používania“).

  Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu. Ak nesúhlasíte s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok používania, nevstupujte na webové stránky ani nepoužívajte Služby.

  Tieto Podmienky používania sa týkajú akýchkoľvek Služieb s tým, že pre niektoré Služby platia špeciálne ustanovenia (pozri nižšie „Špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú nášho vernostného programu a fyzických vernostných kariet“ a „Špecifické ustanovenia týkajúce sa zisťovania polohy“).

  Upozorňujeme vás, že môžeme ponúkať Služby, ktorých poskytovanie nie je upravené týmito Podmienkami používania. Pre ne platia ich vlastné podmienky poskytovania (špeciálne podmienky poskytovania platia napríklad pre darčekové karty, ktoré môžeme ponúkať).

  Služby sú určené pre používateľov vo veku minimálne osemnásť (18) rokov.

 2. REGISTRÁCIA A ÚČET

  Aby ste získali prístup do vernostného programu a/alebo do niektorých z našich Služieb prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových stránok, môžeme od vás požadovať, aby ste si u nás vytvorili účet. Vytvorenie účtu a poskytnutie nami požadovaných informácií a osobných údajov je dobrovoľné.

  Pri vytváraní účtu musíte dokončiť príslušný registračný postup a budete mať na výber z týchto možností:

  • Vytvorenie účtu pomocou prepojenia na vernostnú kartu, ktorú sme vám už vydali (t. j. zadaním kódu, ktorý nájdete pod čiarovým kódom na vernostnej karte alebo naskenovaním čiarového kódu) a potvrdením svojich osobných údajov (t. j. vášho titulu/oslovenia, mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, poštového smerovacieho čísla, pohlavia, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty); alebo
  • ·vytvorenie účtu poskytnutím požadovaných informácií (t. j. vášho titulu/oslovenia, mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, poštového smerovacieho čísla, pohlavia, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty) a výberom hesla, alebo
  • ·vytvorenie účtu pri využití vášho účtu na Facebooku, Googli alebo Twitteri.

   V každom prípade sa zaväzujete, že nám poskytnete presné a úplné údaje a že budete tieto údaje aktualizovať, ak to bude potrebné.

   Len čo sa účet vytvorí, bude automaticky prepojený a združený s vernostnou kartou, ktorú sme vám prípadne vydali pred vytvorením vášho účtu.

   Ak nie ste v čase vytvorenia svojho účtu držiteľom nami vydanej vernostnej karty, spolu s vytvorením účtu sa vám automaticky založí aj vernostná karta. Vernostný program a vernostná karta sa zakladajú/vydávajú vždy len pre konkrétnu osobu a sú vyhradené výlučne na jej vlastné, osobné, ale nie podnikateľské ani profesijné použitie. Vernostný program ani vernostná karta sa nemôžu prevádzať alebo postupovať a vernostná karta neslúži v žiadnom prípade ako platobná karta. Súhlasíte, že vernostný program môžeme upravovať, pozastavovať alebo skončiť z akýchkoľvek dôvodov podľa nášho vlastného uváženia.

   Ak ste si vybrali, že budete pristupovať k Službám s využitím vášho účtu na Facebooku, Googli alebo Twitteri, budete požiadaní, aby ste sa najskôr prihlásili pomocou svojho hesla do Facebooku, Google alebo Twittera. Vo všetkých ostatných prípadoch budete požiadaní, aby ste sa prihlasovali svojou adresou elektronickej pošty (e-mail) a zvoleným heslom.

   Zaväzujete sa, že nám okamžite oznámite na e-mailovú adresu info@aupark-bratislava.sk akékoľvek nepovolené použitie vášho účtu na prístup k Službám.

   Ak sa chcete prihlásiť iba do nášho vernostného programu bez vytvorenia účtu pre iné Služby ponúkané prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových stránok, alebo ak chcete používať fyzickú vernostnú kartu, postupujte podľa špeciálnych ustanovení, ktoré sa týkajú vydania fyzickej vernostnej karty (pozri nižšie „Špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú nášho vernostného programu a fyzických vernostných kariet“).

 3. EXTERNÉ PREPOJENIA A OBSAH

Môžeme vám navrhovať hypertextové prepojenia z našich Služieb alebo z oznamov, ktoré dostanete v rámci Služieb, na webové stránky tretích osôb alebo na internetové zdroje. Žiadna z týchto webových stránok alebo internetových zdrojov nie je pod našou kontrolou.

Výslovne súhlasíte, že nie sme v žiadnom prípade zodpovední a nezodpovedáme ani za žiadne informácie, obsah, výrobky, služby alebo materiály dostupné na webových stránkach tretích osôb alebo v internetových zdrojoch, ani za akékoľvek zdanlivé alebo skutočné škody vyplývajúce z prístupu k takýmto informáciám, obsahu, výrobkom, službám alebo materiálom dostupným na webových stránkach tretích osôb alebo v internetových zdrojoch a z ich používania. 

 1. SÚKROMIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Keď budete používať Služby, požiadame vás, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje alebo informácie potrebné na poskytovanie Služieb, pri ktorých sa požaduje vaše potvrdenie a na správu a zlepšovanie nášho vzájomného vzťahu. Niektoré údaje a informácie sú nevyhnutné na poskytovanie a správu Služieb, zatiaľ čo iné údaje a informácie nám umožňujú lepšie vás spoznať a teda prispôsobiť naše Služby vašim potrebám.

  Týmto potvrdzujete, že ste boli informovaní osvojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä o právach podľa § 12 a § 21 alebo iného relevantného právneho predpisu aplikovaného na nás ako na správcu podľa príslušnej jurisdikcie, t. j. že máte právo na prístup ku svojim osobným údajom a že, ak zistíte alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné z hľadiska účelu ich spracovania, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, aby sme predovšetkým zablokovali, opravili, doplnili alebo zlikvidovali vaše osobné údaje. Tieto práva môžete vykonať tým, že nás budete kontaktovať pomocou kontaktnej e-mailovej adresy info@aupark-bratislava.sk. Môžeme od vás požadovať, aby ste preukázali svoju totožnosť predložením identifikačného preukazu. Po overení vašej totožnosti odpovieme v primeranom čase.

  Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžeme poskytovať našim pridruženým spoločnostiam, spoľahlivým poskytovateľom Služieb, ktorí môžu mať svoje sídlo v Spojených štátoch amerických, správnym alebo dozorným úradom a akejkoľvek spoločnosti, ktorá je ich príjemcom. Uisťujeme vás, že s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame my a ostatní príjemcovia, sa nakladá ako s dôvernými a sú chránené proti neoprávnenému prístupu, strate alebo zničeniu. Ak sa vaše osobné údaje odosielajú do Spojených štátov amerických, majú rovnakú úroveň ochrany, pretože my alebo spracovatelia týchto osobných údajov uzatvárame s poskytovateľmi Služieb, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, štandardné zmluvné doložky na poskytovanie osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

  Upozorňujeme vás, že pre potreby určitého spracovania vašich osobných údajov budeme vopred požadovať váš súhlas (napr. pred zasielaním marketingových materiálov, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, kombinácia zisťovania polohy a osobných údajov).

  Ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia a spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia, ktoré sú k dispozícii na adrese http://aupark-bratislava.sk/privacypolicy.

 2. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
 3. Náš obsah

  Služby, ktoré zahŕňajú akýkoľvek softvér používaný v spojení so Službami a celý ich obsah (napríklad, nie však výlučne, texty, redakčný obsah, databázy, vzhľad webových stránok, operačný softvér, fotografie, obrázky, grafiku, videozáznamy, zvuky, mapy, logá, ochranné známky, informácie a akékoľvek prvky všetkých druhov tvoriace služby) (spoločne „obsah“) sú chránené platnými zákonmi a predpismi o autorských právach, ochranných známkach, vynálezoch, priemyselných vzoroch alebo iných vlastníckych alebo vyhradených právach a ktoré vlastníme a spravujeme, alebo pre ktoré máme príslušné práva (licencie), alebo pre ktoré môžeme takéto práva (licencie) vydávať. 

  Týmto vám udeľujeme osobné, nevýhradné, celosvetové, neprevoditeľné, obmedzené a odvolateľné právo na prístup k Službám a na ich využívanie iba na osobné účely na akomkoľvek počítačovom alebo mobilnom zariadení počas obdobia, keď budete používať Služby.

  Ak nie je v týchto Podmienkach používania uvedené inak, nesmie sa žiadna časť Služieb alebo obsahu kopírovať, rozmnožovať, zobrazovať, reprodukovať, znovu používať, zverejňovať, vyvesovať, verejne vystavovať alebo prevádzkovať, prevádzať, upravovať, prekladať, používať na vytvorenie odvodených diel, predávať, postupovať, sublicencovať, spätne analyzovať („reverse engineering“), spätne zostavovať, úplne alebo čiastočne vyčleňovať alebo rozširovať v akomkoľvek médiu, s výnimkou spôsobov, ktoré povoľujú príslušné právne predpisy.        

  Neplnenie týchto povinností sa považuje za prípad porušenia a môže viesť k sankciám podľa občianskeho a/alebo trestného práva. My alebo naši poskytovatelia licencií si vyhradzujeme právo začať právne kroky proti komukoľvek, kto si tieto povinnosti neplní.

 4. Váš obsah

Prostredníctvom Služieb môžete vytvárať, zasielať, ukladať do vzdialeného systému (uploadovať), vkladať, poskytovať alebo sprístupňovať prostredníctvom Služieb informácie, texty, redakčný obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videozáznamy, zvuky, správy, logá, ochranné známky a akékoľvek materiály všetkých druhov, ktoré posielate, ukladáte alebo zdieľate pri používaní služieb (spoločne „váš obsah“).

Zostáva vám vlastnícke a akékoľvek iné majetkové právo na váš obsah. Vytváraním, zasielaním, ukladaním do vzdialeného systému, vkladaním, rozširovaním alebo sprístupňovaním vášho obsahu prostredníctvom Služieb súhlasíte s tým, že nám a našim pridruženým spoločnostiam udeľujete celosvetové, bezplatné, nevýhradné a prevoditeľné právo, vrátane práva poskytovať sublicencie, na používanie, rozširovanie, rozmnožovanie, reprodukovanie, zobrazovanie, verejné vystavovanie, zverejňovanie, upravovanie, prevádzanie do iného dátového formátu, využívanie a prekladanie vášho obsahu v akomkoľvek médiu a v spojení so Službami v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Toto právo zanikne po uplynutí jedného roka po zrušení vášho účtu bez ohľadu na dôvody, pre ktoré sa váš účet zruší. 

 1. VAŠE ZÁVÄZKY
 2. Požívateľský obsah a správanie používateľa

  Niektoré funkcie Služieb vám umožňujú zdieľať váš obsah a informácie prostredníctvom Služieb vrátane zdieľania informácií na sociálnych sieťach. Ste však a za akýchkoľvek okolností zostanete jedinou osobou, ktorá znáša zodpovednosť za používanie Služieb a za všetok váš obsah.

  Zaväzujete sa, že nebudete váš obsah alebo Služby ani ich časť používať na žiadne nezákonné alebo nevhodné účely vrátane, nie však výlučne:

  • ·na zasielanie, rozširovanie, vkladanie, ukladanie do vzdialeného systému, predkladanie alebo na iné poskytovanie vášho obsahu alebo jeho časti do/prostredníctvom Služieb v rozpore s verejným poriadkom a morálkou, spôsobom, ktorý sa dá považovať za nezákonný, výhražný, sledovanie (stalking), obťažujúci, násilný, zneužívajúci, škodlivý pre ostatných, mučivý, hanlivý, obscénny, nactiutŕhačský, urážlivý, pornografický, zasahujúci do súkromia iných osôb, nenávistný alebo rasovo, etnicky, diskriminačne alebo inak neprijateľný, alebo ktorý podporuje či vyvoláva nezákonnú činnosť;
  • ·na zasielanie, rozširovanie, vkladanie, ukladanie do vzdialeného systému, predkladanie alebo na iné poskytovanie vášho obsahu alebo jeho časti do/prostredníctvom Služieb, ktorých dôsledkom je porušenie akýchkoľvek právnych predpisov alebo nariadení alebo práv tretích osôb vrátane akéhokoľvek autorského práva, ochrannej známky, obchodného tajomstva, patentu, priemyselného vzoru, práva na duševné vlastníctvo, práva na ochranu súkromia, práv na oznamovanie verejnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv;
  • ·na zasielanie, rozširovanie, vkladanie, ukladanie do vzdialeného systému, predkladanie alebo na iné poskytovanie akejkoľvek nevyžiadanej pošty („spamu“), marketingových materiálov, nevyžiadanej alebo nepovolenej reklamy alebo na žiadanie ostatných používateľov prostredníctvom Služieb o peniaze alebo pomoc v akejkoľvek forme;
  • ·na používanie/využívanie akýchkoľvek vírusov, časovaných bômb („time bomb“), cancelbotov, malvéru, červov, škodlivých kódov, nedostatkov, trójskych koní, poškodených súborov alebo akýchkoľvek iných počítačových kódov, súborov alebo programov vytvorených na to, aby narušovali, ničili, obmedzovali alebo zhoršovali bežnú prevádzku služieb, serverov alebo sietí spojených so Službami;
  • ·na ubližovanie deťom alebo na pokusy o ublíženie deťom akýmkoľvek spôsobom;
  • ·na vytváranie falošnej identity na oklamanie ostatných;
  • ·na používanie technológie, automatizovaných systémov, napríklad „botov“, „spiderov“ alebo „crawlerov“ alebo iných prostriedkov na zhromažďovanie alebo prístup k obsahu, pre ktorý nemáte prístupové práva alebo k verejne neprístupným častiam Služieb;
  • ·na používanie akýchkoľvek robotov na dolovanie údajov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a dolovanie údajov;
  • ·na pokusy o testovanie, skúmanie alebo zisťovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo siete spojenej so Službami alebo na porušovanie bezpečnostných alebo overovacích prvkov;
  • ·na inzerovanie alebo ponuky na predaj alebo kúpu akéhokoľvek tovaru alebo akejkoľvek služby na akýkoľvek obchodný účel.

   Nesledujeme váš obsah umiestnený v Službách. Vyhradzujeme si však právo, ale nepreberáme za to žiadnu zodpovednosť, na kontrolu vášho obsahu a odstránenie alebo vymazanie, na základe nášho výlučného rozhodnutia, akéhokoľvek vášho obsahu alebo jeho časti, ktorá je v rozpore s týmito Podmienkami používania. Ďalej tiež nesledujeme a neobmedzujeme komunikáciu medzi používateľmi prostredníctvom Služieb.

   Výslovne beriete na vedomie, že pri prístupe k Službám alebo v rámci používania Služieb môžete dostať obsah, tovar alebo Služby, ktoré môžete považovať za nevhodné, nepresné, zavádzajúce, hanlivé, neslušné alebo inak urážlivé alebo sa s nimi môžete stretnúť. V miere povolenej platnými právnymi predpismi súhlasíte, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek takýto obsah v Službách. Ak však zistíte akýkoľvek nezákonný obsah, informujte nás na kontaktnej e-mailovej adrese info@aupark-bratislava.sk.

   Nedodržanie týchto Podmienok používania môže viesť k varovaniu a/alebo k okamžitému pozastaveniu používania Služieb či k zrušeniu vášho účtu bez ďalšieho upozornenie a bez toho, aby sa to dotklo akýchkoľvek právnych krokov, ktoré sa dajú vykonať.

 3. Vaša zodpovednosť

  Nesiete plnú zodpovednosť za zabezpečenie dôvernosti vašich hesiel a identifikačných údajov od vášho účtu. Nezodpovedáme za akékoľvek následky vyplývajúce z používania vášho účtu akoukoľvek neoprávnenou osobou. Zodpovedáte tiež za všetky aktivity, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu. Vyberte si silné heslo a pravidelne ho meňte, aby ste minimalizovali riziko neoprávneného prístupu k vášmu účtu.

  Ste a za akýchkoľvek okolností zostanete jedinou osobou zodpovedajúcou za váš obsah, ktorý vložíte do Služieb, za vaše používanie Služieb a za všetky aktivity, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu. V dôsledku toho zodpovedáte za náležitú konfiguráciu alebo prijatie všetkých vhodných opatrení na udržanie dostatočnej bezpečnosti, ochrany a zálohovania vášho obsahu, vrátane vašich vlastných dát a/alebo softvéru uloženého vo vašom počítači a/alebo mobilnom zariadení proti všetkým útokom

  Chápete a súhlasíte, že pristupujete k Službám, pri využívaní Služieb sťahujete alebo inak dostávate informácie, materiály alebo dáta na základe svojho vlastného uváženia a na svoju zodpovednosť a že výhradne zodpovedáte za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo za stratu dát v dôsledku stiahnutia takýchto informácií, materiálov alebo dát.

  Musíte si na vlastné náklady zaobstarať všetky zariadenia alebo vybavenie (napríklad počítač, mobilný telefón atď.) potrebné na prístup k Službám a na používanie Služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami, napríklad, nie však výlučne, so zákonmi o ochrane duševného vlastníctva.

 4. NAŠE ZÁVÄZKY

  Služby, ktoré poskytujeme, slúžia iba na informačné účely. Aj keď vynakladáme všetko primerané úsilie na to, aby sme zaistili, že obsah Služieb bude v danom čase presný, úplný a aktuálny, poskytujú sa Služby „tak, ako sú k dispozícii“ a bez akýchkoľvek záruk. Výslovne súhlasíte s tým, že Služby používate výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť.

  V rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi nezodpovedáme (i) za škodu, stratu, ujmu alebo akékoľvek následky vyplývajúce z akéhokoľvek používania Služieb alebo ich obsahu alebo za váš obsah, ktorý prípadne vložíte do Služieb a (ii) voči vám za akékoľvek nepriame škody, straty alebo ujmy ani za akékoľvek nehmotné škody, ušlý zisk, ušlé príjmy, škody spôsobené stratou možnosti používania alebo stratou dát z dôvodu používania alebo prevádzky Služieb.

  Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte, že (i) Služby nie sú bez nedostatkov alebo bez vírusov, že (ii) pripojenie k Službám obsahuje riziká spojené s akýmkoľvek pripojením a prenosom cez internet a v telekomunikačných sieťach, predovšetkým vzhľadom na rýchlosť dátového prenosu, informačné dopyty alebo dobu reakcie na dopyt a na technický výkon, že (iii) nijak neovládame siete a webové stránky tretích osôb, ku ktorým môžete získať prístup počas používania Služieb, že (iv) nezodpovedáme za žiadnu stratu dát, neuloženie, doručenie na nesprávnu adresu/miesto alebo za neskoré doručenie akýchkoľvek dát alebo materiálov prostredníctvom Služieb a že (v) neposkytujeme žiadne záruky, či už výslovne vyjadrené alebo odvodené vrátane záruk za predajnosť/dostatočnú akosť alebo vhodnosť na účel alebo pre potreby obsahu a Služieb.

 5. ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA, KTORÉ SA TÝKAJÚ NÁŠHO VERNOSTNÉHO PROGRAMU A FYZICKÝCH VERNOSTNÝCH KARIET

  Náš vernostný program je bezplatný a umožňuje vám využívať ponuky, akcie a informácie vzťahujúce sa na náš vernostný program, ktorý je ďalej opísaný na našich webových stránkach.

  Aby ste mohli využívať výhody nášho vernostného programu, musíte si u nás vytvoriť špecifický účet, ktorý je opísaný nižšie. Aj chcete využívať nehmotnú verziu vernostnej karty a/alebo iné Služby, ktoré ponúkame prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových stránok, vrátane vernostného programu, preštudujte si vyššie uvedené všeobecné ustanovenia vzťahujúce sa na registráciu a účet (pozri vyššie „Registrácia a účet“).

  Náš vernostný program a fyzická vernostná karta sú vám k dispozícii na požiadanie v rámci jedného z nižšie uvedených spôsobov:

  • ·v nákupnom centre: (i) choďte priamo do infostánku nášho nákupného centra; (ii) doplňte do príslušného formulára požadované informácie a (iii) hosteska vám okamžite založí a vydá vašu osobnú vernostnú kartu, alebo
  • prostredníctvom našich webových stránok: (i) navštívte naše webové stránky a vyplňte registračný formulár vzťahujúci sa na vernostný program, ktorý je dostupný na našich webových stránkach alebo použite svoj účet na Facebooku, Googli alebo Twitteri; (ii) bude vám pridelený identifikačný kód, ktorý vám zašleme elektronickou poštou; (iii) vytlačte si správu elektronickej pošty a prineste ju do infostánku príslušného nákupného centra a (iv) hosteska vám okamžite založí a vydá vašu osobnú vernostnú kartu.

   Ak sa rozhodnete pre využívanie iných Služieb alebo pre nehmotnú verziu vernostnej karty a ak vám už bola vernostná karta vydaná, postupujte podľa vyššie uvedených všeobecných ustanovení týkajúcich sa registrácie a účtu (pozri vyššie „Registrácia a účet“), najmä podľa pokynov na vytvorenie účtu pri použití vernostnej karty, ktorú sme vám už vydali.

   V každom prípade sa zaväzujete, že nám poskytnete presné a úplné údaje a že budete tieto údaje aktualizovať vždy, keď to bude potrebné.

   Vernostný program a vernostná karta sa zakladajú/vydávajú vždy len pre konkrétnu osobu a sú vyhradené výlučne na jej vlastné, osobné, ale nie podnikateľské ani profesijné použitie. Vernostný program ani vernostná karta sa nemôžu prevádzať alebo postupovať a vernostná karta neslúži v žiadnom prípade ako platobná karta. Plne zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vašich hesiel a identifikačných údajov od účtu. Nezodpovedáme za žiadne následky vyplývajúce z používania vášho účtu neoprávnenou osobou. Zodpovedáte za všetky aktivity, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu. Zaväzujete sa, že nás budete okamžite informovať na kontaktnej e-mailovej adrese info@aupark-bratislava.sk o akomkoľvek nedovolenom použití vášho účtu na prístup k Službám.

   Súhlasíte s tým, že vernostný program môžeme upravovať, pozastavovať alebo ukončiť z akýchkoľvek dôvodov podľa nášho výlučného uváženia.

   Systém používaný v rámci vernostnej karty je založený na technológii RFID (identifikácia na rádiovej frekvencii, „Radio Frequency Identification“). Technológia RFID využíva na prenos dát na automatickú identifikáciu a sledovanie tagov pripojených k vernostnej karte elektromagnetické polia.

   Ak vám ale tento postup nevyhovuje, používajte elektronickú verziu vernostnej karty, ktorá je dostupná prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.

   Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia na adrese http://aupark-bratislava.sk/privacypolicy

 6. ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZISŤOVANIA POLOHY
 7. Služba „Meet My Friends“

  Prostredníctvom niektorých našich mobilných aplikácií ponúkame Službu s názvom „Meet My Friends“. Prístup k tejto Službe môžete získať, ak ste si u nás vytvorili účet, a to iba prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Ďalšie informácie o registrácii nájdete vyššie v časti so všeobecnými ustanoveniami vzťahujúcimi sa na registráciu a účet („Registrácia a účet“).

  Služba „Meet My Friends“ umožňuje používateľom zdieľať údaje o tom, kde sa v našom nákupnom centre nachádzajú, s priateľmi, ktorí tiež používajú službu „Meet My Friends“. Používatelia tak môžu navštíviť nákupné centrum oddelene a pritom budú vedieť, kde sa nachádzajú ich priatelia, a budú sa s nimi môcť stretnú na určitom mieste alebo si navzájom budú môcť navrhnúť miesto stretnutia. Navyše budete môcť prostredníctvom služby „Meet My Friends“ čas od času nájsť niektorých našich zamestnancov alebo dodávateľov, ktorí majú na starosti určité úlohy v rámci nákupného centra (napr. osobní nákupní asistenti, šéfkuchári zabezpečujúci kurzy varenia).

  Aby bola vaša poloha viditeľná na mape, budeme od vás požadovať, aby ste mali vo svojom smartfóne aktivovanú funkciu Bluetooth. Ak chcete iba sledovať mapu a polohu svojich priateľov, aktivácia funkcie Bluetooth sa nevyžaduje.

  Pri vašom prvom pripojení k službe „Meet My Friends“ budeme od vás požadovať súhlas so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu a so zdieľaním príslušných údajov o vašej polohe.

  Ak budete súhlasiť so zisťovaním údajov o polohe vášho mobilného telefónu a so zdieľaním týchto údajov, aktivuje sa služba okamžite a pri každom ďalšom prihlásení v budúcnosti, okrem prípadov, keď použijete funkciu „viditeľný/neviditeľný“, ktorá je k dispozícii priamo na mape na dočasnú zmenu vášho nastavenia zisťovania polohy. Zisťovanie polohy môžete v nastaveniach svojho profilu tiež kedykoľvek trvalo zakázať.

  Ak ste na vytvorenie účtu u nás použili svoj účet na Facebooku, Googli alebo Twitteri, budete môcť zistiť polohu svojich kontaktov, ktoré tiež používajú službu „Meet My Friends“, na konkrétnej sociálnej sieti a budete ich môcť požiadať, aby s vami zdieľali svoju polohu.

  Upozorňujeme vás, že pri prvotnom nastavení pri spustení sú používatelia služby „Meet My Friends“ viditeľní pre ostatných používateľov služby „Meet My Friends“. Vaše pravidlá na zdieľanie polohy si však môžete upraviť prostredníctvom nastavení účtov, ak si vyberiete jednu z nižšie uvedených možností:

  • ak chcete byť viditeľní pre všetkých ostatných používateľov služby „Meet My Friends“ alebo
  • ak chcete byť viditeľní iba pre svojich priateľov, alebo
  • ak nechcete byť viditeľní pre žiadnych používateľov služby „Meet My Friends“.

   Parametre na ochranu súkromia, ktoré ste nastavili, sa zaznamenajú a uplatnia sa pri každom použití mobilnej aplikácie. Okrem toho budete mať kedykoľvek priamy prístup do funkcie „viditeľný/neviditeľný“ priamo na mape, aby ste mohli dočasne zmeniť nastavenie ochrany súkromia na obdobie počas práve prebiehajúceho používania mobilnej aplikácie. 

   Polohu mimo nákupného centra nebudete môcť zdieľať. Funkcia na zistenie polohy sa aktivuje iba pomocou signalizačných majákov nainštalovaných v spoločných priestoroch nákupného centra.

   Vzhľadom na vyššie uvedené výslovne súhlasíte s tým, že niektoré funkcie služby „Meet My Friends“ sú založené na údajoch o zisťovaní polohy, najmä na údajoch o polohe vášho mobilného telefónu v našom nákupnom centre.

   Preto môžu na účely poskytovania Služieb požadovať niektoré funkcie služby „Meet My Friends“, aby nám boli poskytnuté vaše údaje na zisťovanie polohy a tieto údaje budú zdieľané so všetkými ostatnými používateľmi Služieb alebo iba s vašimi priateľmi, podľa toho, ako máte Služby nastavené.

   Ak súhlasíte so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu a so zdieľaním vašich údajov o zisťovaní polohy, súhlasíte s tým, aby vaše údaje o polohe používali ostatní používatelia a tretie osoby spôsobom, ktorý je opísaný vyššie, ako aj s ich zdieľaním.  Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia na adrese http://aupark-bratislava.sk/privacypolicy

 8. Iné Služby

  Na základe vášho vopred poskytnutého súhlasu môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje vzťahujúce sa na zisťovanie vašej polohy v našom nákupnom centre pri vašom prihlasovaní sa v našich mobilných aplikáciách alebo pri používaní našich mobilných aplikácií na meranie početnosti a dĺžky trvania vašich návštev a vašich trás v rámci nášho nákupného centra. Na základe takejto početnosti, trvania a trás vám na základe vášho predchádzajúceho súhlasu dáme vernostné výhody a poskytneme propagačné materiály.

  Pri prvom prihlásení v našej mobilnej aplikácii si vyžiadame váš súhlas so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu. Ak budete súhlasiť so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu, bude táto funkcia dostupná okamžite aj pri nasledujúcich pripojeniach do našej mobilnej aplikácie a pri akýchkoľvek budúcich návštevách nášho nákupného centra. Zisťovanie polohy môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení svojho mobilného telefónu.

  Ak súhlasíte so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu a so zdieľaním vašich údajov o polohe, súhlasíte s tým, aby vaše údaje o polohe používali tretie osoby, ako aj s ich zdieľaním. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia na adrese http://aupark-bratislava.sk/privacypolicy .

 9. ĎALŠIE SLUŽBY

              Aby sme zlepšili váš zážitok z návštevy nášho nákupného centra, vyvinuli sme novú službu nazývanú Smart Park and In & Out.

  Keď sa prihlásite do svojho účtu, aby ste mohli používať službu „Smart Park“, budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vám umožnili nájsť váš osobný automobil pomocou údajov na zisťovanie polohy v parkovacích priestoroch našich nákupných centier. Ak sa však neprihlásite do svojho účtu, nebudú sa spracúvať žiadne takéto osobné údaje.

  Ak chcete využívať výhody služby „In & Out“, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vytváraní svojho účtu tak, ako je to uvedené vyššie, a ďalej údaje o vašom evidenčnom čísle vozidla, ktoré umožnia automatické otváranie parkovacej závory pri príchode do našich nákupných centier alebo pri odchode z nich.

  Okrem toho môžeme spracúvať vaše osobné údaje pri využívaní služieb „Smart Park“ a „In & Out“, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nových službách, ktoré prípadne vyvinieme a ktoré by vás mohli zaujímať.

  Tieto osobné údaje nezdieľame s tretími osobami ani ich nesprístupňujeme tretím osobám a nepoužívame ich na iné ako vyššie uvedené účely. Týmto potvrdzujete, že ste boli informovaní o svojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä o právach podľa § 12 a § 21 alebo iného relevantného právneho predpisu aplikovaného na nás ako na správcu podľa príslušnej jurisdikcie, t. j. že máte právo na prístup ku svojim osobným údajom a že, ak zistíte alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné z hľadiska účelu ich spracovania, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, aby sme predovšetkým zablokovali, opravili, doplnili alebo zlikvidovali vaše osobné údaje. Ak chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na nás na kontaktnej e-mailovej adrese info@aupark-bratislava.sk. Môžeme od vás požadovať, aby ste preukázali svoju totožnosť predložením identifikačného preukazu. Po overení vašej totožnosti odpovieme v primeranom čase.

  Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia na adrese http://aupark-bratislava.sk/privacypolicy.

 10. PREVOD

  Poskytujete nám oprávnenie na prevod, postúpenie alebo delegovanie ktorýchkoľvek z našich práv a povinností podľa týchto Podmienok používania na akúkoľvek tretiu osobu.

 11. ODDELITEĽNOSŤ

  Ak sa bude akákoľvek časť týchto Podmienok používania považovať za neplatnú, neúčinnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľnú, nemá táto skutočnosť vplyv na tieto Podmienky používania ako celok a zvyšná časť týchto Podmienok používania zostane platná a účinná v plnom rozsahu.

 12. AKTUALIZÁCIA PODMIENOK POUŽÍVANIA

Tieto Podmienky používania môžeme čas od času upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok používania nadobudnú účinnosť po zverejnení upravených Podmienok používania prostredníctvom Služieb. Pri zmenách, ktoré budeme považovať za významné, a ktoré budú podľa platných právnych predpisov vyžadovať váš súhlas, vás budeme informovať prostredníctvom Služieb a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

 1. Rozhodujúce právo a riešenie sporov

Tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej sme registrovaní, interpretujú sa v súlade s nimi a podliehajú výhradnej súdnej právomoci takejto krajiny.