ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Najnovšia aktualizácia: 18. decembra 2015

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  AUPARK a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5586/B, ako správca a spoločnosť Unibail Management, SA, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Francúzskej republiky ako akciová spoločnosť (société par actions simplifiée), so základným kapitálom 20 000 000 EUR, so sídlom na adrese 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paríž, Francúzska republika, zapísaná v Registri obchodu a spoločností (Registre du Commerce et des Sociétés) mesta Paríž pod č. 414 878 389, ako správca a spracovateľ údajov (jednotlivo „my“ v rôznych pádoch) spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním/používaním našich webových stránok, vernostného programu a mobilných aplikácií (spoločne „Služby“), ku ktorým sa dá pristupovať prostredníctvom rôznych médií alebo zariadení a ktoré vám sprístupňujeme. Kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu konkrétnej osoby.

  Účelom týchto zásad ochrany súkromia (ďalej „Zásady ochrany súkromia“) je informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo oznámite pri prístupe k našim Službám alebo pri používaní našich Služieb.

  Dôsledne si prečítajte tieto Zásady ochrany súkromia. Používaním Služieb a poskytnutím vašich osobných údajov potvrdzujete, že ste boli informovaní o tom, že spracúvame vaše osobné údaje tak, ako je to stanovené v týchto Zásadách ochrany súkromia a dobrovoľne a slobodne súhlasíte s tým, že môžeme spracúvať vaše osobné údaje tak, ako je to stanovené v týchto Zásadách ochrany súkromia. Ak si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je stanovený v týchto Zásadách ochrany súkromia, neposkytujte nám svoje osobné údaje. Dovoľte nám však upozorniť vás, že v takomto prípade nemusíte získať prístup k niektorým funkciám Služieb alebo k niektorým našim Službám a/alebo nebudete môcť používať niektoré funkcie našich Služieb alebo niektoré z našich Služieb.

  Služby sú určené pre používateľov vo veku minimálne osemnásť (18) rokov.

  Ak nie je nižšie uvedené inak, všetky vaše osobné údaje sa uchovávajú na celé obdobie používania Služieb a ďalšie 2 roky po zrušení vášho účtu z akéhokoľvek dôvodu.

  Beriete na vedomie a súhlasíte, že spracovávanie vašich osobných údajov bude prebiehať nielen automatizovaným spôsobom, ale aj ručne, v elektronickej aj listinnej podobe.

 2. AKO ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje zhromažďujeme viacerými odlišnými spôsobmi:

 3. Registračné údaje, ktoré nám poskytnete. Niektoré naše Služby, najmä náš vernostný program a niektoré funkcie dostupné prostredníctvom našich mobilných aplikácií alebo webových stránok, vyžadujú, aby ste si u nás vytvorili účet. Ak sa rozhodnete pre vytvorenie účtu vyplnením registračného formulára, budete požiadaní, aby ste uviedlo svoje identifikačné a kontaktné údaje (titul/oslovenie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, poštové smerovacie číslo, pohlavie, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne).
 4. Registračné údaje, pri ktorých povolíte, aby sme ich získali zo sociálnych sietí. Ak si vytvoríte účet s využitím svojho účtu na sociálnych sieťach (Facebook, Google alebo Twitter), poskytne nám táto sociálna sieť na základe vášho vopred vydaného súhlasu vaše osobné údaje (meno, priezvisko, používateľské meno, obrázok profilu, adresu elektronickej pošty, pohlavie, dátum narodenia, vzdelanie, školu, povolanie), údaje o vašom bydlisku (krajina, mesto, adresa, poštové smerovacie číslo, telefónne číslo), vaše „To sa mi páči“ (stránky, obľúbené filmy, obľúbenú hudbu, obľúbené TV programy), zoznam priateľov a akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré nám poskytnete.
 5. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe vášho používania našich Služieb
  1. Keď použijete vernostnú kartu, zhromažďujeme a spracúvame:
   • údaje, ktoré sa vzťahujú na váš nákupný profil;
   • početnosť a dĺžku trvania vašich návštev;
   • údaje vzťahujúce sa na vaše nákupné správanie a
   • ak ste zaregistrovaní vo vernostnom programe pomocou účtu zriadeného na sociálnej sieti, údaje vzťahujúce sa na vašu interakciu s vernostnými Službami na takejto sociálnej sieti.
  2. Ak používate našu mobilnú aplikáciu alebo webové stránky Služieb ako overený používateľ, zhromažďujeme a spracúvame:
   • ·osobné údaje, ktoré pripájate do svojho profilu (t. j. používateľské meno alebo prezývku, obrázok profilu a heslo);
   • ·osobné údaje uvedené v obsahu, ktorý prezentujete v rámci Služieb, ktorý odosielate do vzdialeného zariadenia, zasielate ako príspevok alebo ho inak sprístupňujete v službách alebo prostredníctvom Služieb, napríklad vašu časovú os, čo sa vám páči, aké knihy si prezeráte, zoznam želaní, zoznam kontaktov;
   • ak ste pripojení do Služieb pomocou svojho účtu zriadeného na niektorej sociálnej sieti, údaje vzťahujúce sa na vaše interakcie so Službami na tejto sociálnej sieti;
   • údaje o početnosti vašich návštev, o vašich trasách a polohe v rámci nákupného centra, ak sme na to dostali vopred váš súhlas. O takomto používaní sa môžete dozvedieť viac v časti „Zisťovanie polohy“;
   • technické údaje.
  3. Pri návšteve našich webových stránok môžeme používať súbory cookies a podobné technológie na zhromažďovanie údajov o vašom používaní našich webových stránok; o takomto použití sa môžete dozvedieť viac v časti „Cookies“.
 6. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používame:

  1. na správu a poskytovanie Služieb;
  2. na analýzu vášho používania Služieb a na základe vášho vopred vydaného súhlasu spájame vaše osobné údaje zhromaždené na základe používania rôznych našich Služieb (t. j. vernostných kariet, našich mobilných aplikácií a našich webových stránok), aby sme lepšie pochopili vaše očakávania a potreby a aby sme vyvíjali nové funkcie a služby;
  3. aby sme vám mohli zasielať oznamy a propagačné materiály upravené podľa vašich záujmov. Vaše osobné údaje budeme používať na zasielanie propagačných materiálov iba v prípade, ak na to vopred dostaneme váš súhlas. V súlade s tým dostanete pri registrácii do niektorej z našich Služieb, ktoré zhromažďujú osobné údaje, príležitosť dať nám váš súhlas na používanie vašich osobných údajov na zasielanie propagačných materiálov;
  4. na meranie, skúšanie a sledovanie metriky a účinnosti našich Služieb a
  5. na zaistenie technickej prevádzky Služieb a na ochranu vašich osobných údajov pred akoukoľvek krádežou, stratou, poškodením alebo neoprávneným prístupom.
 7. AKO ZDIEĽAME A POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služieb, zdieľame nasledovným spôsobom:

  1. Zdieľanie s tretími stranami
 8. AKO MÔŽETE ZMENIŤ SVOJE PREFERENCIE

  Prostredníctvom vášho nastavenia Služieb môžete aktualizovať svoje údaje na účte, meniť nastavenia profilu, prihlásiť sa na odber oznamov, ktoré od nás dostávate, alebo sa odhlásiť z odberu a nastaviť svoje preferencie Služieb vrátane funkcií umožňujúcich zistenie polohy.

  Upozorňujeme vás, že ak chcete obmedziť alebo zmeniť prístup k vašim osobným údajom alebo ich zdieľanie so sociálnymi sieťami, musíte zmeniť nastavenie v danej sociálnej sieti.

 9. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Ochrana vášho súkromia a vašich osobných údajov je našou prioritou. Ak ako registrovaný používateľ dostanete nejaké heslo, musíte ho udržiavať v tajnosti, obmedziť prístup do svojho počítača alebo mobilného zariadenia a po použití Služieb sa odhlásiť. Ďalšie informácie o vašej zodpovednosti pri používaní Služieb nájdete na adrese http://aupark-bratislava.sk/termsofuse.

  Prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením a neoprávneným alebo nezákonným prístupom. Upozorňujeme vás však, že pri žiadnom prenose dát prostredníctvom internetu alebo technológií na ukladanie dát sa nedá zaručiť 100 % bezpečnosť.

 10. AKO ZÍSKATE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM A AKO ICH MÔŽETE AKTUALIZOVAŤ

  Prijímame primerané opatrenia na to, aby sme zaistili, že budete môcť udržiavať svoje osobné údaje tak, aby boli presné a aktuálne. Týmto potvrdzujete, že ste boli informovaní o svojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä o právach podľa § 12 a § 21 alebo iného relevantného právneho predpisu aplikovaného na nás ako na správcu podľa príslušnej jurisdikcie, t. j. že máte právo na prístup ku svojim osobným údajom a že, ak zistíte alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné z hľadiska účelu ich spracovania, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, aby sme predovšetkým zablokovali, opravili, doplnili alebo zlikvidovali vaše osobné údaje. Ak si chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na nás pomocou kontaktnej e-mailovej adresy info@aupark-bratislava.sk. Môžeme od vás požadovať, aby ste preukázali svoju totožnosť predložením identifikačného preukazu. Po overení vašej totožnosti odpovieme v primeranom čase.

 11. Cookies
 12. Čo sú súbory cookies

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného telefónu, pri návšteve webových stránok. Bežne sa používajú na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie. Súbory cookies pomáhajú webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a pamätať si informácie o vašej návšteve webových stránok (napr. váš preferovaný jazyk, veľkosť písma a iné preferencie).

 13. Ako používame súbory cookies

  Súbory cookies nepoužívame na to, aby sme vás individuálne sledovali alebo identifikovali. Súbory cookies nám umožňujú prevádzkovať Služby, ktoré požadujete, zjednodušujú váš pohyb po našich webových stránkach a využívanie ich funkcií tak, aby sa prístup na tieto webové stránky stal pre vás príjemným zážitkom.

  Používame nástroje Google Analytics, ktoré nám pomáhajú merať prevádzku a štatistiky používania s cieľom pochopiť, ako návštevníci pristupujú k našim webovým stránkam a ako ich používajú. Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookies nám pomáhajú zlepšovať Služby a spracúvať štatistiky o tom, ako návštevníci využívajú naše webové stránky. Upozorňujeme vás, že Google v tejto súvislosti zhromažďuje vaše údaje na našich webových stránkach prostredníctvom nástroja Google Analytics. Viac informácií o tom, ako Google používa nástroj Google Analytics a ako zhromažďuje a spracúva vaše údaje, nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/.

  Údaje vzťahujúce sa na súbory cookies uchovávame maximálne dva roky.

 14. Ako môžete spravovať preferencie týkajúce sa súborov cookies

  Väčšina internetových prehliadačov vám umožňuje spravovať preferencie týkajúce sa súborov cookies zmenou nastavení internetového prehliadača. Ak súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookies, neskôr sa však rozhodnete súbory cookies zakázať, môžete vymazať súbory cookies, ktoré máte v počítači a zmeniť nastavenie internetového prehliadača tak, aby sa súbory cookies v budúcnosti zablokovali. Funkcia „Help“ (Pomocník) vo vašom prehliadači by vám mala poradiť, ako môžete súbory cookies zakázať. Nižšie uvedené internetové prepojenia poskytujú návody na správu nastavení súborov cookies v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch:

 15. Zisťovanie polohy
 16. Všeobecná zásada

  Na základe vášho vopred poskytnutého súhlasu môžeme zhromažďovať a spracovávať údaje vzťahujúce sa na zisťovanie vašej polohy v našom nákupnom centre v čase, keď ste prihlásení v našich mobilných aplikáciách na meranie početnosti a dĺžky trvania vašich návštev a vašich trás v rámci nášho nákupného centra a/alebo poskytovania služby „Meet My Friends“.

 17. Ako používame údaje o vašej polohe

  Aby sa dala určiť vaša poloha v nákupnom centre, bude sa od vás požadovať, aby ste mali vo svojom mobilnom telefóne aktívnu funkciu Bluetooth. Ak chcete prostredníctvom služby „Meet My Friends“ iba kontrolovať mapu a polohu svojich priateľov, aktivácia funkcie Bluetooth sa nevyžaduje. Upozorňujeme vás, že mimo nákupného centra nebudeme zisťovať vašu polohu a vy nebudete môcť zdieľať svoju polohu prostredníctvom služby „Meet My Friends“. Zisťovanie polohy aktivujú iba signalizačné majáky nainštalované v spoločných priestoroch nákupného centra.

  Údaje o vašej polohe v nákupnom centre budeme zhromažďovať a spracúvať iba v prípade, ak dostaneme od vás vopred súhlas na zisťovanie vašej polohy.

 18. Čo je služba „Meet My Friends“

  Služba „Meet My Friends“ vám umožňuje zdieľať vašu polohu v našom nákupnom centre s používateľmi Služby alebo iba s vašimi priateľmi, ktorí tiež používajú túto Službu. Môžete tak navštíviť nákupné centrum a budete vedieť, kde sa práve vaši priatelia v nákupnom centre nachádzajú a môžete sa s nimi stretnúť na určitom mieste alebo im budete môcť navrhnúť miesto stretnutia.

 19. Ako sa zdieľajú údaje o polohe v rámci služby „Meet My Friends“

  Na poskytovanie Služieb „Meet My Friends“ môžu niektoré funkcie Služieb vyžadovať zdieľanie údajov o vašej polohe so všetkými ostatnými používateľmi Služieb alebo iba s vašimi priateľmi, a to podľa toho, ako máte nakonfigurované nastavenia.

  Ak ste pri vytváraní účtu u nás použili svoj účet zriadený na Facebooku, Googli alebo Twitteri, môžete svojich priateľov, ktorí tiež používajú službu „Meet My Friends“, sledovať prostredníctvom tejto sociálnej siete a môžete ich požiadať, aby s vami zdieľali svoju polohu.

  Údaje o vašej polohe môžeme tiež zdieľať s príjemcami uvedenými vyššie v časti „Ako zdieľame a poskytujeme vaše osobné údaje“.

 20. Ako môžete spravovať svoje preferencie, ktoré sa týkajú zisťovania vašej polohy
  1. V nastavení mobilnej aplikácie

   Pri vašom prvom prihlásení do mobilnej aplikácie budeme od vás požadovať súhlas so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu.

   Ak budete súhlasiť so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu, aktivuje sa služba „Meet My Friends“ okamžite a váš súhlas bude platiť pre všetky budúce prihlásenia do našej mobilnej aplikácie a pre všetky budúce návštevy v našom nákupnom centre.

   Zisťovanie polohy môžete vo svojom mobilnom telefóne kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení tohto zariadenia.

  2. V službe „Meet My Friends“

   Pri vašom prvom pripojení k službe „Meet My Friends“ budeme od vás požadovať súhlas so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu a so zdieľaním príslušných údajov o vašej polohe.

   Ak budete súhlasiť so zisťovaním polohy vášho mobilného telefónu a so zdieľaním týchto údajov, aktivuje sa služba okamžite a pri akýchkoľvek prihláseniach v budúcnosti, okrem prípadov, keď použijete funkciu „viditeľný/neviditeľný“, ktorá je k dispozícii priamo na mape, na dočasnú zmenu vášho nastavenia zisťovania polohy. Zisťovanie polohy môžete v nastaveniach svojho profilu tiež kedykoľvek trvalo zakázať.

   Upozorňujeme vás, že pri prvotnom nastavení pri spustení sú používatelia služby „Meet My Friends“ viditeľní pre ostatných používateľov služby „Meet My Friends“. Vaše pravidlá na zdieľanie polohy si však môžete upraviť prostredníctvom nastavení účtov, ak si vyberiete jednu z nižšie uvedených možností:

   • ak chcete byť viditeľní pre všetkých ostatných používateľov služby „Meet My Friends“ alebo
   • ak chcete byť viditeľní iba pre svojich priateľov, alebo
   • ak nechcete byť viditeľní pre žiadnych používateľov služby „Meet My Friends“.

    Parametre na ochranu súkromia, ktoré ste nastavili, sa zaznamenajú a uplatnia sa pri každom použití mobilnej aplikácie. Okrem toho budete mať kedykoľvek priamy prístup k funkcii „viditeľný/neviditeľný“ priamo na mape, aby ste mohli dočasne zmeniť nastavenie ochrany súkromia počas práve prebiehajúceho používania mobilnej aplikácie. 

 21. ĎALŠIE SLUŽBY

  Aby sme zlepšili vaše zážitky pri návštevách našich nákupných centier, vyvinuli sme novú službu nazvanú Smart Park and In & Out.

  Kedykoľvek sa prihlásite do svojho účtu, aby ste mohli používať službu „Smart Park“, budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vám umožnili nájsť svoj osobný automobil pomocou údajov na zisťovanie polohy v parkovacích priestoroch našich nákupných centier. Ak sa však neprihlásite do svojho účtu, nebudú sa spracúvať žiadne takéto osobné údaje.

  Ak chcete využívať výhody služby „In & Out“, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vytváraní svojho účtu tak, ako je to uvedené vyššie, a ďalej údaje o vašom evidenčnom čísle vozidla, ktoré umožnia automatické otváranie parkovacej závory pri príchode do našich nákupných centier alebo pri odchode z nich.

  Okrem toho môžeme spracúvať vaše osobné údaje pri využívaní služieb „Smart Park“ a „In & Out“, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nových službách, ktoré prípadne vyvinieme a ktoré by vás mohli zaujímať.

  Tieto osobné údaje nezdieľame s tretími osobami ani ich nesprístupňujeme tretím osobám a nepoužívame ich na iné ako vyššie uvedené účely. Týmto potvrdzujete, že ste boli informovaní o svojich právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä o právach podľa § 12 a § 21 alebo iného relevantného právneho predpisu aplikovaného na nás ako na správcu podľa príslušnej jurisdikcie, t. j. že máte právo na prístup ku svojim osobným údajom a že, ak zistíte alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné z hľadiska účelu ich spracovania, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, aby sme predovšetkým zablokovali, opravili, doplnili alebo zlikvidovali vaše osobné údaje. Ak chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na nás na kontaktnej e-mailovej adrese info@aupark-bratislava.sk. Môžeme od vás požadovať, aby ste preukázali svoju totožnosť predložením identifikačného preukazu. Po overení vašej totožnosti odpovieme v primeranom čase.

 22. PREPOJENIE NA INÉ MIESTA

  Môžeme vám navrhovať hypertextové prepojenia z našich Služieb alebo z oznamov, ktoré dostanete v rámci Služieb, na webové stránky tretích osôb alebo na internetové zdroje. Žiadna z týchto webových stránok ani internetové zdroje nie sú pod našou kontrolou a nemôžeme niesť zodpovednosť za zásady ochrany súkromia ani za obsah tretích osôb. Pozorne si preštudujte ich zásady ochrany súkromia, aby ste zistili, ako zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje.

 23. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať:

 • s akýmikoľvek spoločnosťami patriacimi do rovnakej skupiny ako my, s cieľom vyvíjať a skúšať nové služby a funkcie;
 • s partnerskými značkami pôsobiacimi v našom nákupnom centre, aby sme im umožnili doručovanie propagačných materiálov, o ktorých si myslia, že by vás mohli zaujímať;
 • s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať Služby pre vás a spracúvajú pre nás vaše osobné údaje. Takíto externí poskytovatelia Služieb budú vždy viazaní povinnosťami súvisiacimi so zabezpečením bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako vyplýva z týchto Zásad ochrany súkromia a platných právnych predpisov. Upozorňujeme vás, že takíto externí poskytovatelia služieb môžu mať sídlo v Spojených štátoch amerických a môžu tak pristupovať k vašim osobným údajom odtiaľ a tam ich aj spracúvať. V prípade takéhoto poskytnutia vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických uzatvárame my alebo spracovatelia týchto osobných údajov štandardné zmluvné doložky na poskytovanie osobných údajov prijaté Európskou komisiou, aby sme zaručili dostatočnú ochranu vašich osobných údajov pri ich sprístupnení a spracovaní v Spojených štátoch amerických;
 • s našimi partnermi – údaje sú anonymizované, takže vaša identifikácie nie je možná;
 • pri odpovediach na žiadosti alebo rozhodnutia správnych alebo dozorných úradov, na základe rozhodnutia súdu, v súvislosti s predvolaním alebo súdnym konaním, ak je to potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov;
 • s akýmikoľvek nadobúdateľmi, ak sa osobné údaje poskytujú v rámci predaja alebo iného prevodu nášho majetku alebo jeho časti inej spoločnosti.
  1. Zdieľanie s osobami, ktoré vyberiete vy
 • Zdieľanie s inými používateľmi Služieb. Akékoľvek údaje alebo obsah, ktorý dobrovoľne sprístupníte prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo webových stránok Služieb, sú dostupné všetkým používateľom Služieb. Takéto Služby vám takisto umožňujú zdieľať celý váš obsah a osobné údaje alebo ich časť s vami vybranými používateľmi z vášho zoznamu kontaktov tak, že zmeníte nastavenie zdieľania v Službách.
 • Zdieľanie so sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pristupovať k Službám pomocou svojho účtu zriadeného na sociálnej sieti (t. j. Facebook, Google alebo Twitter), alebo ak kliknete na jedno z vložených tlačidiel alebo prepojení na sociálne siete (napr. tlačidlo „Like“ na Facebooku alebo tlačidlo „+“ na Googli), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Služieb, budete zdieľať svoj obsah a osobné údaje s príslušnými sociálnymi sieťami. Beriete na vedomie, že tieto informácie môžu byť zverejnené na vašej sociálnej sieti pod vaším účtom na tejto sociálnej sieti.

  Beriete na vedomie a súhlasíte, že používanie vašich osobných údajov sociálnymi sieťami, vrátane údajov zdieľaných so sociálnymi sieťami prostredníctvom Služieb, sa riadi vlastnými zásadami ochrany súkromia týchto sociálnych sietí. Ak nechcete, aby o vás sociálne siete zhromažďovali informácie, preštudujte si zásady ochrany súkromia príslušnej sociálnej siete a/alebo sa odhláste z príslušnej sociálnej siete ešte skôr, ako použijete naše Služby.

Tieto Zásady ochrany súkromia môžeme čas od času upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany súkromia nadobudnú účinnosť po zverejnení upravených Zásad ochrany súkromia prostredníctvom Služieb. Pri zmenách, ktoré budeme považovať za významné, a ktoré budú podľa platných právnych predpisov vyžadovať váš súhlas, vás budeme informovať prostredníctvom Služieb a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.