1.Všeobecné ustanovenia

AUPARK a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47 240 377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5586/B ako prevádzkovateľ na miestnej úrovni (ďalej len „Miestny prevádzkovateľ“) a Unibail Management S.A.S., 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností mesta Paríž pod číslom 414878389, spoločne ďalej len prevádzkovateľ na úrovni skupiny (ďalej len „Prevádzkovateľ skupiny“), spoločne prevádzkovatelia (ďalej len „Prevádzkovatelia“) (ďalej len „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), spracúvame vaše osobné údaje v kontexte poskytovania nášho vernostného programu a mobilných aplikácií (spoločne ďalej len „Služby“), ku ktorým je prístup možný prostredníctvom rôznych médií alebo zariadení a ktoré dávame k dispozícii predovšetkým prostredníctvom mobilných aplikácií, webových sídiel alebo v tlačenej podobe. Ochrana osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť bola zistená alebo ktorej totožnosť je možné zistiť.
Miestny prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje od vás ako zákazníka/návštevníka nákupného centra, jeho Webového sídla alebo aplikácie. Vaše osobné údaje bude spracúvať tak, že vám oznámi konkrétne ponuky a udalosti príslušného nákupného centra. Prevádzkovateľ skupiny uzavrel viacero zmlúv o spracovaní osobných údajov a zmlúv o poskytovaní služieb s poskytovateľmi služieb, aby vám poskytol technickú príležitosť zaregistrovať sa do programu vernostnej karty alebo stiahnuť a používať Aplikáciu. Prevádzkovateľ skupiny ďalej dojednal s tretími osobami špeciálne ponuky, ktoré budú k dispozícii členom programu vernostnej karty. Tieto ponuky bude poskytovať Miestny prevádzkovateľ. Prevádzkovatelia budú spoločne analyzovať vaše zákaznícke správanie sa, aby vám mohli poskytnúť prispôsobené ponuky a udalosti, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak sa rozhodnete pre registráciu prostredníctvom tlačenej podoby na pulte služieb zákazníkom (customer desk) alebo prostredníctvom registrácie na webovom sídle nákupného centra, z technických príčin vám môžeme ponúknuť iba služby Programu vernostnej karty a komerčné informácie.

Ponúkame vám nasledovné oddeliteľné všeobecné služby:
(i)Program vernostnej karty (ďalej len „Program vernostnej karty“)
Ide o náš program udržania si zákazníkov, ktorý sa bude ponúkať samostatne pre každé Nákupné centrum. Jeho cieľom je poskytnúť vám prispôsobené a personalizované ponuky a informácie.
(ii)Aplikácia Nákupného centra (ďalej len „Aplikácia“):
Na začiatku nájdete v našej Aplikácii všeobecné informácie o Nákupnom centre (napríklad mapy, obchody, otváracie hodiny). Okrem toho budete mať príležitosť využiť naše dodatočné služby (napr. Inteligentné parkovanie (Smart Park)).
(iii)Komerčné informácie prostredníctvom e-mailu (ďalej len „Komerčné informácie“):

Ako už bolo uvedené vyššie, Miestny prevádzkovateľ a/alebo Prevádzkovateľ skupiny dohodol s tretími osobami viacero osobitných podmienok pre svojich zákazníkov. Tieto tretie osoby nezískajú prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ to v článku 5 týchto Zásad nie je uvedené inak. Na základe našej analýzy vášho spotrebiteľského správania sa vám budeme poskytovať tieto konkrétne ponuky tretích osôb, za podmienky, že sme získali váš predchádzajúci súhlas (ktorý je možné udeliť v používateľskom rozhraní).
Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) je informovať vás o:
(i)spôsobe, akým zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete alebo ktoré nám poskytnete alebo ktoré zhromaždíme vďaka tomu, že budete mať prístup alebo budete používať naše Služby a v rozsahu týchto Služieb, a
(ii)vašich právach, ako ich môžte uplatniť a čo sme urobili pre to, aby sme Vám pomohli s uplatnením vašich práv.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov pozorne. Tým, že používate Služby a poskytli ste nám vaše osobné údaje, potvrdzujete, že ste boli oboznámení s tým, že vaše osobné údaje používame tak, ako to je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak si neželáte, aby sme používali vaše osobné údaje tak, ako to je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, neposkytnite nám prosím vaše osobné údaje. V takom prípade však nebudete mať prístup ku všetkým funkcionalitám Služieb (napr. k zľavám „na mieru“, možnostiam a preferenciám) a/alebo ich nebudete môcť používať.

Služby sú určené používateľom vo veku minimálne šestnásť (16) rokov.

2.Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ pre spracovanie vašich osobných údajov z Programu vernostnej karty a/alebo Aplikácie:
AUPARK a. s.
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
telefón: +421 (02) 6826 6111,
e-mailová adresa: info@aupark-bratislava.sk
webové sídlo: http://aupark-bratislava.sk/

Prevádzkovateľ skupiny pre spracovanie Vašich osobných údajov z Programu vernostnej karty a/alebo Aplikácie:

Unibail Management S.A.S.
7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paríž, Francúzsko

3.Účel spracúvania

3.1 Ako spracúvame osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme viacerými odlišnými spôsobmi:

3.1.1 Registračné informácie, ktoré nám poskytujete vy. Niektoré z našich Služieb vyžadujú, aby ste si zaregistrovali konto, predovšetkým náš vernostný program a niektoré funkcionality, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom našej Aplikácie. Ak sa rozhodnete pre zriadenie konta prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, budete vyzvaní na uvedenie kontaktných údajov a ďalších osobných údajov (vášho titulu, mena, priezviska, dátumu narodenia, PSČ, e-mailovej adresy, mobilného čísla, pohlavia, hesla, či si želáte dostávať komerčné informácie, a akýchkoľvek iných relevantných informácií, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich Služieb).

3.1.2 Registračné informácie, ktoré nám poskytujú tretie osoby na základe vášho súhlasu. Niektoré z našich Služieb vyžadujú, aby ste si zaregistrovali konto prostredníctvom tretej osoby, predovšetkým naše propagačné činnosti. Ak sa rozhodnete pre zriadenie konta prostredníctvom tretej osoby v rámci našich Služieb, táto tretia osoba nám zašle osobné údaje, ktoré ste poskytli počas procesu zriaďovania konta (vrátane mena, priezviska a e-mailovej adresy). V takom prípade pre vás môžu platiť doplnkové zásady ochrany osobných údajov príslušných tretích osôb, ktoré im umožňujú poskytovať nám vaše osobné údaje.

3.1.3 Registračné informácie, ktoré nám poskytli sociálne siete na základe vášho súhlasu. Ak sa rozhodnete pre zriadenie konta prostredníctvom vášho konta na sociálnej sieti (t.j. Facebook, Google + alebo Twitter), s vašim predchádzajúcim súhlasom nám príslušná sociálna sieť zašle vaše osobné údaje (vrátane napr. mena, priezviska, používateľského mena, profilového obrázku, e-mailovej adresy, pohlavia, dátumu narodenia, vzdelania, školy, pracovnej funkcie), informácie o vašej adrese (krajina, mesto, adresa, PSČ), vaše „obľúbené položky“ (napr. stránky, obľúbené filmy, obľúbená hudba, obľúbené televízne programy), príspevky, zoznam priateľov a akékoľvek informácie, ktoré ste označili za verejne dostupné.

3.1.4 Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme počas vášho používania našich Služieb.
a)Keď používate vernostnú kartu, zhromažďujeme a spracúvame:
•informácie týkajúce sa vášho nákupného profilu;
•frekvenciu a trvanie vašich návštev;
•informácie týkajúce sa vášho nákupného a návštevného správania sa (najmä vašu stopu); a
•ak ste sa zaregistrovali do nášho vernostného programu prostredníctvom vášho konta na sociálnej sieti, informácie týkajúce sa vašich interakcií s vernostnou Službou na tejto sociálnej sieti.
b)Ak používate naše Služby mobilnej aplikácie alebo webového sídla ako prihlásený používateľ, zhromažďujeme a spracúvame:
•informácie uvedené v odseku 3.1.4 písm. a) vyššie
•osobné údaje, ktoré ste uviedli vo vašom profile (napr. používateľské meno alebo prezývku, profilový obrázok a heslo);
•osobné údaje uvedené v obsahu, ktorý ste zverejnili, nahrali, prispeli alebo inak sprístupnili na Službách alebo prostredníctvom Služieb, akými sú váš časový prehľad (timeline), obľúbené položky (likes), fotoalbumy (lookbooks), zoznam želaní, zoznam kontaktov;
•ak ste sa pripojili na naše Služby prostredníctvom vášho konta na sociálnej sieti, informácie týkajúce sa vašich interakcií so Službou na tejto sociálnej sieti;
•informácie o frekvencií vašich návštev, vašich plánov ciest, a miesta, na ktorom sa v rámci nákupného centra nachádzate, ak sme na to získali váš predchádzajúci súhlas. Toto použitie je bližšie opísané v odseku 3.2.2 písm. a) nižšie;
•technické údaje.

3.2 Ako používame vaše osobné údaje

3.2.1 Všeobecné použitie

Vaše osobné údaje používame na:
•riadenie a poskytovanie Služieb pre vás;
•spravovanie vašej registrácie;
•analyzovanie vášho používania Služieb a s vaším predchádzajúcim súhlasom na kombinovanie vašich osobných údajov zhromaždených počas používania našich odlišných Služieb (t.j. vernostnej karty, našich mobilných aplikácií, nášho webového sídla, nášho konta na sociálnych médiách a našich propagačných činností) na to, aby sme zlepšili naše porozumenie vašich očakávaní a potrieb a vyvíjali nové funkcionality a služby;
•na to, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené informácie a propagačné materiály. Vaše osobné údaje budeme používať výlučne na účel zasielania propagačných materiálov týkajúcich sa vernostného programu, pokiaľ sa nerozhodnete, že o ne nemáte záujem;
•meranie, skúšanie a sledovanie metrík a účinnosti našich Služieb;
•na používanie našich Služieb prostredníctvom Aplikácie, ktorú si musíte stiahnuť (Aplikácia nákupného centra) do vášho mobilného zariadenia. Ak ste si stiahli Aplikáciu nákupného centra, mali ste možnosť sa rozhodnúť, či chcete používať dodatočné Služby (konkrétne použitie, odsek 3.2.2) ako napr. „Inteligentné parkovanie“ a/alebo či sa chcete stať členom programu vernostnej karty. Tieto služby nebudú aktivované automaticky;
•zabezpečenie technického fungovania Služieb a ochranu vašich osobných údajov voči krádeži, strate, poškodeniu alebo neoprávnenému prístupu.

Ak proces registrácie zrušíte, vaše osobné údaje nebudú uložené. Vaše osobné údaje okamžite vymažeme bez akéhokoľvek ďalšieho spracúvania. Môžme si ponechať určité minimálne údaje ktoré sú nevyhnutné na preukázanie skutočnosti, že vaše údaje boli vymazané a v ktorý deň.
Ako už bolo uvedené v odseku 3.1.4 vyššie, vaše osobné údaje používame na analýzu vášho spotrebiteľského správania sa; táto analýza vášho spotrebiteľského správania sa však nebude mať pre vás žiadne právne dôsledky a/ani nebude mať pre vás žiaden iný významný dopad. Informácie o spôsobe, akým používate Služby, sa použijú výlučne na prispôsobenie našich propagačných materiálov, ktoré sú určené pre vás, aby sme vám mohli ponúknuť služby a produkty, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám a potrebám. Jediným účelom profilovania je poskytnúť vám prispôsobené výhody a možnosti. Údaje z profilovania sa nebudú používať žiadnym iným spôsobom a nebudeme ich zdieľať so žiadnou treťou osobou, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, s výnimkou situácie, ak vám budeme naše služby poskytovať prostredníctvom nasledovných poskytovateľov služieb [LINK TO THE LIST OF SERVICE PROVIDERS]. Zaručujeme sa, že analýza vášho spotrebiteľského správania sa nebude mať pre vás žiadne negatívne dôsledky.

3.2.2Špecifické použitie

a)ZISŤOVANIE POLOHY
(i)Všeobecná zásada
S vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom môžeme počas doby, kedy ste prihlásení na našich mobilných aplikáciách, zhromažďovať a spracúvať informácie týkajúce sa vašej polohy v rámci nášho nákupného centra za účelom merania frekvencia vašich návštev a vašich plánov ciest v našom nákupnom centre a/alebo poskytovania Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“ (Meet My Friends).
Poloha sa bude zisťovať, iba ak ste nastaveniach vašej stiahnutej Aplikácie nákupné centrum aktivovali dodatočné služby/špecifické použitie. Tieto dodatočné služby môžete v nastaveniach neskôr kedykoľvek deaktivovať. Na takúto deaktiváciu môžte použiť vašu aplikáciu Nákupné centrum.
(ii)Ako používame informácie o vašej polohe
Aby bolo možné zistiť vašu polohu v rámci nákupného centra, budete musieť na svojom mobilnom zariadení zapnúť funkcionalitu bluetooth. Ak budete chcieť teda nahliadnuť do mapy a zistiť polohu vašich kontaktov prostredníctvom služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“, zapnutie funkcionality bluetooth sa nevyžaduje. Vašu polohu však nebudeme zisťovať mimo nákupného centra a informáciu o vašej polohe mimo nášho nákupného centra nebudeme môcť zdieľať prostredníctvom služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“. Možnosť zisťovať polohu je závislá od vysielačov bluetooth, ktoré sú nainštalované iba v spoločných priestoroch nákupného centra.
Maximálna doba, po ktorú sa uchovávajú údaje o vašej polohe, je 12 mesiacov.
(iii)Opis Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“
Služba „Stretni sa s mojimi priateľmi“ vám umožňuje zdieľať informácie o vašej polohe v rámci nášho nákupného centra s používateľmi Služby, alebo iba s vašimi priateľmi, ktorí túto Službu tiež používajú, v závislosti od vašich preferencií uvedených v nastaveniach. Môžete teda navštíviť nákupné centrum a vedieť, kde sa v ňom nachádzajú vaši priatelia a stretnúť sa s nimi na konkrétnom meste, prípadne navrhnúť iné miesto stretnutia.
(iv)Ako sa údaje o vašej polohe zdieľajú prostredníctvom Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“
Na účely poskytovania Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“ si niektoré jej funkcionality môžu vyžadovať zdieľanie údajov o vašej polohe s vašimi kontaktmi, v závislosti od konfigurácie vašich nastavení.
Okrem toho ak ste na zriadenie vášho konta u nás použili svoje konto na sieti Facebook, Google+ alebo Twitter, budete schopní zistiť polohu vašich kontaktov z týchto sociálnych sietí, ktoré tiež používajú Službu „Stretni sa s mojimi priateľmi“, a požiadať ich o poskytnutie údaju o svojej polohe.
Informácie o vašej polohe môžme zdieľať tiež s príjemcami uvedenými v časti „Ako zdieľame a poskytujeme vaše osobné údaje“ nižšie (odsek 5.1).
(v)Ako môžete riadiť vaše preferencie ohľadom zisťovania polohy
(v.i)V nastaveniach vášho mobilného zariadenia
Pri vašom prvom prihlásení do našej mobilnej aplikácie vás požiadame o udelenie súhlasu s umožnením zisťovania polohy na vašom mobilnom zariadení.
Ak umožníte, aby vaše mobilné zariadenie zisťovalo vašu polohu, toto nastavenie bude účinné okamžite a bude účinné pre akékoľvek ďalšie spojenia s našou mobilnou aplikáciou a pre akékoľvek ďalšie návštevy v našom nákupnom centre.
Zisťovanie polohy na vašom mobilnom zariadení môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení pre vaše mobilné zariadenie.
v.ii)Služba „Stretni sa s mojimi priateľmi“
Pri vašom prvom pripojení sa na Službu „Stretni sa s mojimi priateľmi“ vás požiadame o súhlas s umožnením zisťovania polohy na vašom mobilnom zariadení a zdieľaním údajov o vašej polohe.
Ak budete súhlasiť so zisťovaním polohy na vašom mobilnom zariadení a so zdieľaním údajov o vašej polohe, toto nastavenie bude účinné okamžite a bude účinné pre akékoľvek ďalšie spojenia, pokiaľ nepoužijete funkcionalitu „Viditeľný/neviditeľný“, ktorá sa nachádza priamo na mape, na dočasnú zmenu vašich nastavení týkajúcich sa zisťovania polohy. Zisťovanie polohy môžete tiež kedykoľvek v nastaveniach vášho profilu trvalo znemožniť.
Vaše nastavenia zdieľania polohy môžete v Službe nastaviť výberom jednej z nasledujúcich možností:
•chcem byť viditeľný pre všetkých ostatných používateľov Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“; alebo
•chcem byť viditeľný iba pre moje kontakty; alebo
•nechcem byť viditeľný pre žiadnych používateľov Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“. Toto je východiskové nastavenie.
Parametre viditeľnosti, ktoré ste nastavili, budú zaregistrované a budú platiť vždy, keď budete používať mobilnú aplikáciu. Okrem toho budete mať kedykoľvek priamy prístup k možnosti „Viditeľný/neviditeľný“ priamo na mape a na dobu trvania aktuálnej návštevy budete môcť dočasne zmeniť nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia.

b)DODATOČNÉ SLUŽBY
Na vylepšenie vášho zážitku z návštevy nášho nákupného centra sme vyvinuli nové služby „Inteligentné parkovanie“ a „Príjazd a odjazd“ (In & Out).
Keď sa prihlásite do vášho používateľského konta s cieľom použiť službu „Inteligentné parkovanie“, na umožnenie zistenie polohy vášho auta na parkoviskách nášho nákupného centra spracúvame osobné údaje tak, ako to je opísané v odseku 3.2.2 písm. a); tieto údaje sa nespracúvajú na žiadne iné účely. Ak sa neprihlásite na vaše používateľské konto, žiadne osobné údaje sa nebudú spracúvať. Ak sa prihlásite na vaše používateľské konto, vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe vášho súhlasu.
Ak budete chcieť využívať Službu „Príjazd a odjazd“, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri zriaďovaní vášho používateľského konta. Sú to predovšetkým funkcionality rozpoznávania evidenčného čísla a spracovania údajov, ktoré umožňujú parkovaciemu systému, aby otvoril závoru automaticky po vašom príjazde alebo pred vašim odchodom z parkoviska nášho nákupného centra.
Okrem toho môžme spracúvať vaše osobné údaje po použití služieb „Inteligentné parkovanie“ a „Príjazd a odjazd“, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nových službách, ktoré môžme vytvoriť a ktoré môžu byť pre vás zaujímavé.
Osobné údaje sa nezdieľajú s tretími osobami a/ani sa neposkytujú ani nepoužívajú na žiadne iné účely okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie pre Služby „Stretni sa s mojimi priateľmi“ a Dodatočné služby.

c)LINKY NA INÉ WEBOVÉ SÍDLA
Hypertextové linky zo Služieb alebo oznámenia, ktoré dostanete zo Služieb, môžeme odporučiť webovým sídlam tretích osôb alebo internetovým zdrojom. Tieto webové sídla tretích osôb ani internetové zdroje nekontrolujeme a nemôžeme byť zodpovední za postupy tretích osôb vo vzťahu k ochrane osobných údajov ani za obsah ich webových sídiel. Pozorne si prečítajte ich zásady ochrany osobných údajov ohľadom informácie o spôsobe, akým zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje.

3.3 Spracovanie údajov v EHP a mimo EHP

Používame poskytovateľov služieb - tretie osoby, ktorí nám pomáhajú s poskytovaním služieb pre vás a so spracúvaním vašich osobných údajov našom mene. Títo poskytovatelia služieb - tretie osoby budú musieť vždy plniť povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a zachovania mlčanlivosti, ktoré budú zodpovedať týmto Zásadám ochrany osobných údajov a platným právnym predpisom. Niektorí poskytovatelia služieb - tretie osoby sa nachádzajú mimo EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), k vašim osobným údajom budú mať preto prístup a budú ich spracúvať z daného miesta mimo EHP. V prípade takéhoto prenosu mimo EHP uzavierame modelové doložky prijaté Európskou komisiou, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali vaše osobné údaje počas prístupu a spracúvania z daného miesta prospech z dostatočnej úrovne ochrany, prípadne my alebo poskytovateľ služieb - tretia osoba používa iné oprávnené prostriedky na spracúvanie osobných údajov mimo EHP akými sú napr. záväzné interné pravidlá alebo Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. Privacy Shield). Informácie o modelových doložkách sú uvedené tu (v anglickom jazyku). Informácie o Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sú uvedené tu (v anglickom jazyku). Zoznam našich súčasných poskytovateľov služieb - tretích osôb, ktorých používame na spracúvanie osobných údajov, je uvedený zde. Zoznam je pravidelne aktualizovaný a obsahuje meno spoločnosti, adresu spoločnosti, a konkrétne spracúvanie vykonávané poskytovateľom služieb, ak má prístup k vašim osobným údajom.

S každým vyššie uvedeným poskytovateľom služieb sme uzavreli konkrétnu zmluvu o spracúvaní osobných údajov a preverili sme jeho všeobecné technické a organizačné opatrenia. Poskytovatelia služieb sú oprávnení spracúvať osobné údaje výlučne v súlade s pravidlami týchto Zásad ochrany osobných údajov, výlučne v našom mene a v súlade s našimi pokynmi. Bez nášho vedomia nie je možné osobné údaje prevádzať mimo EHP na žiadne ďalšie spracúvanie, používanie alebo ďalšie sprostredkované spracúvanie údajov.

Poskytovateľov služieb uvedených v priloženom zozname používame na nasledovné odlišné účely:

(i)Registrácia:
Ak sa registrujete do nášho Programu vernostnej karty prostredníctvom tlačenej podoby na pulte služieb zákazníkom, bude vám poskytnutá služba hostesky (ďalej len „Hosteska“), ktorá vám pomôže so zadávania vašich osobných údajov do registračného rozhrania.

Poskytovateľa služieb používané na riadenie kont počas procesu registrácie (ďalej len „Manažér kont počas registrácie“), ktorý vám pošle registračný e-mail. Musíte preto uviesť minimálne vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú adresu. Manažér kont vám počas registrácie poskytne vaše úvodné heslo a pomôže vám s nastavením vášho hesla.

(ii)Manažment CRM:
Poskytovateľa služieb budeme používať na manažment CRM (ďalej len „Manažér CRM“). Manažér CRM bude mať plný prístup k vašim osobným údajom, ktoré zadáte do Programu vernostnej karty alebo do Aplikácie. Manažér CRM skombinuje ostatné údaje, ktoré ste nám poskytli (napr. pre registráciu WiFi), do množiny vašich údajov.

(iii)Analýza spotrebiteľského správania sa:
Poskytovanie služieb budeme používať na analyzovanie vášho spotrebiteľského správania sa (ďalej len „Manažér analýzy“). Manažér analýzy bude analyzovať vaše spotrebiteľské správanie sa na základe vašich nastavení, vašich osobných údajov a informácií o vašej polohe.

(iv)Odosielanie e-mailov:
Poskytovateľa služieb budeme používať na odosielania prispôsobených e-mailov (ďalej len „Manažér e-mailov“). Ak sa zaregistrujete pre naše Služby, na úvod dostanete privítací e-mail, ktorý odošle Prevádzkovateľ skupiny v mene Miestneho prevádzkovateľa.

Na základe analýzy vášho spotrebiteľského správania sa vykonanej Manažérom analýzy, budete dostávať prispôsobené emaily a push oznámenia, ktoré odosiela Manažér e-mailov v mene Miestneho prevádzkovateľa. Manažér e-mailov preto získa prístup k vašej emailovej adrese, menu a priezvisku.

(v)Ukladanie údajov:
Externého poskytovateľa budeme používať aj na ukladanie údajov (ďalej len „Manažér ukladania údajov“). Manažér ukladania údajov nesmie zo zmluvy používať vaše osobné údaje na žiadne účely. Túto službu používame na uloženie databázy CRM na externom serveri.

3.4 Bezpečnosť údajov

Ochrana vášho súkromia a vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Ak ako zaregistrovaný používateľ dostanete heslo, mali by ste o ňom zachovať mlčanlivosť, obmedziť prístup k vášmu počítaču alebo mobilnému zariadeniu a po použití Služieb sa odhlasovať. Vaše povinnosti sú podrobnejšie opísané zde.

Na ochranu vašich osobných údajov voči akejkoľvek náhodnej strate, poškodeniu, zneužitiu, zničeniu a neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia, resp. technické a organizačné opatrenia. Pri žiadnom prenose informácií cez internet alebo prostredníctvom technológie ukladania údajov však nie je možné zaručiť 100% bezpečnosť.
Prevádzkovatelia uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zabezpečuje predovšetkým vhodné bezpečnostné opatrenia. AUPARK a. s., je prevádzkovateľom zodpovedným za plnenie vašich požiadaviek, voči ktorému môžete uplatňovať všetky vaše práva, ktoré máte voči nám ako osobe spracúvajúcej vaše osobné údaje.

4.Prenášanie a zdieľanie osobných údajov (príjemcovia osobných údajov)

4.1 Ako zdieľame a poskytujeme vaše osobné údaje
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, zdieľame nasledovne:

4.1.1 Zdieľanie s tretími osobami
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:
•akýmikoľvek spoločnosťami, ktoré sú našimi spriaznenými osobami, a to na účely vývoja a skúšania nových služieb a funkcionalít;
•anonymným spôsobom, vďaka ktorému nie je možné zistiť vašu totožnosť, s partnerskými značkami nachádzajúcimi sa v našom nákupnom centre, aby vám tieto mohli zasielať reklamy, o ktorých sú presvedčení, že sú pre vás zaujímavé;
•našimi reklamnými a marketingovými partnermi, a to anonymizovaným spôsobom, vďaka ktorému nie je možné zistiť vašu totožnosť;
•našimi poskytovateľmi služieb opísanými v odseku 3.3 vyššie;
•v reakcií na zákone alebo regulačné požiadavky, súdne príkazy, predvolania alebo zákonné postupy, ak to bude nevyhnutné na dodržanie platných právnych predpisov;
•akýmkoľvek nadobúdateľom, ak sa osobné údaje prenášajú ako súčasť predaja alebo iného prevodu celého nášho majetku alebo jeho časti na inú spoločnosť.

4.1.2 Zdieľanie s vami vybratými osobami
•Zdieľanie s inými používateľmi Služieb. Všetky informácie alebo obsah, ktorý ste dobrovoľne zverejnili prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo Služieb webových sídiel, sa stávajú dostupnými pre tých používateľov Služieb, ktorým ste poskytli prístup. Tieto Služby vám tiež umožňujú, aby ste zdieľali celý váš obsah alebo osobné údaje alebo ich časť na individuálnom základe s užívateľmi vášho kontaktného zoznamu, a to na základe zmeny vašich nastavení ohľadom zdieľania na Službách.
•Zdieľanie so sociálnymi sieťami. Ak sa rozhodnete pre prístup k Službám prostredníctvom vášho konta na sociálnej sieti (t.j. Facebook, Google+ alebo Twitter) alebo ak kliknite na jedno z tlačidiel prídavných modulov alebo linky sociálnych sietí (napr. na tlačidlo „Páči sa mi“ siete Facebook alebo tlačidlo „+“ siete Google+), ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Služieb, váš obsah a osobné údaje sa budú zdieľať s príslušnými sociálnymi sieťami. Beriete na vedomie, že tieto informácie môžu byť zverejnené na vašej sociálnej sieti pod vašim kontom.
Beriete tiež na vedomie a súhlasíte s tým, že použitie vašich osobných údajov, vrátane informácií zdieľaných so sociálnymi sieťami prostredníctvom Služieb, zo strany sociálnych sietí sa spravuje ich príslušnými vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Ak si neželáte, aby sociálne siete zhromažďovali informácie o vás, prečítajte si prosím príslušnú časť zásad ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete a/alebo pred použitím našich Služieb sa odhláste z príslušnej sociálnej siete.

5.Doba uloženia údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, ktorý ste nám na tieto účely udelili, a to po dobu, po ktorú využívate naše Služby.
Vaše osobné údaje automaticky vymažeme alebo zablokujem voči ďalšiemu použitiu, ak ste nepoužili naše služby Programu vernostnej karty po dobu viac ako 3 rokov (od posledného kontaktu s nami alebo posledného použitia služieb z vašej strany).

6.Vaše práva v postavení dotknutej osoby

Ak uplatníte ktorékoľvek z našich práv podľa tohto článku [7] alebo podľa platných právnych predpisov, akúkoľvek opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania vykonané v súlade s vašou požiadavkou oznámime každému príjemcovi, ktorému boli tieto osobné údaje poskytnuté podľa článku 5 týchto Zásad ochrany osobných údajov, pokiaľ sa toto oznámenie neukáže ako nemožné alebo pokiaľ si nebude vyžadovať neprimerané úsilie.
Ak si želáte uplatniť tieto práva a/alebo získať všetky relevantné informácie, kontaktujte prosím AUPARK a. s.. Budete požiadaní poskytnúť niektoré z identifikačných informácií, ktoré ste poskytli pri vašej registrácii; je to nevyhnutné na overenie skutočnosti, že ste žiadosť skutočne odoslal vy. Na vašu žiadosť odpovieme do 1 mesiaca po jej prijatí, ponechávame si však právo predĺžiť túto lehotu o 2 mesiace. Do 1 mesiaca po prijatí vašej žiadosti vám v každom prípade oznámime, či sme sa rozhodli predĺžiť túto lehotu na odpovedanie.

6.1O čo môžete žiadať

V súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami uvedenými nižšie máte právo žiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, o ich opravu, vymazanie alebo prenositeľnosť (napr. prevod vašich osobných údajov na iného poskytovateľa služieb), ako aj požiadať o obmedzenie takéhoto spracúvania.

6.2Oprava vašich osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov máte právo opraviť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Prostredníctvom vašich nastavení Služieb môžete aktualizovať informácie o vašom konte, zmeniť nastavenia vášho profilu, prihlásiť sa/odhlásiť sa z odoberania oznámení od nás a nastaviť vaše preferencie týkajúce sa zdieľania pre Služby, vrátane funkcionalít s povoleným zisťovaním polohy.
Ak si želáte obmedziť alebo zmeniť prístup alebo zdieľanie vašich osobných údajov so sociálnou sieťou, musíte zmeniť nastavenia vášho konta na danej sociálnej sieti.
Ak ste sa stali členom našich služieb v písomnej podobe, na opravenie vašich osobných údajov prosím písomne alebo e-mailom kontaktujte vyššie (v článku 2) uvedených Prevádzkovateľov.

6.3Presnosť vašich osobných údajov

Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby ste boli schopní udržiavať vaše osobné údaje presné a aktuálne. Vždy sa na nás môžete obrátiť so žiadosťou o potvrdenie skutočnosti, či spracúvame vaše osobné údaje alebo nie.
Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné alebo neúplné a vy nie ste schopní aktualizovať vaše osobné údaje v súlade s odsekom 6.2 týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás požiadať o aktualizáciu týchto osobných údajov. Overíme si vašu totožnosť a vaše osobné údaje zaktualizujeme.

6.4Vymazanie vašich osobných údajov

O vymazanie vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, bez zbytočného odkladu za podmienky, že vaše osobné údaje už nie sú potrebné na poskytovanie Služieb. Tiež vymažeme všetky vaše osobné údaje v prípade, ak odvoláte svoj súhlas alebo pokiaľ to budú od nás vyžadovať právne predpisy (a zabezpečíme, aby ich vymazali aj všetci sprostredkovatelia, ktorých služby využívame).

6.5Obmedzenie spracúvania

Ak nás požiadate o to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napr. ak napadnete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (na ich uloženie) a ak to bude aplikovateľné budeme ich spracúvať iba na iniciovanie, výkon alebo obranu voči žalobám, prípadne na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z iných obmedzených dôvodov diktovaných platnými právnymi predpismi. Ak bude obmedzenie zrušené a my budeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, bez zbytočného odkladu vám to oznámime.

6.6Námietka voči priamemu marketingu

Ak si nebudete želať ďalej dostávať komerčné informácie a/alebo nebudete chcieť byť súčasťou Programu vernostnej karty a/alebo nebudete ďalej chcieť používať Aplikáciu alebo si nebudete želať, aby sa vaše osobné údaje používali na analyzovanie vášho spotrebiteľského správania sa vo vzťahu k týmto marketingovým alebo propagačným činnostiam, môžete nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje na tieto účely; my tejto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovieme. Namietať tiež môžete výlučne voči profilovaniu. V takom prípade nebudete môcť mať prospech z niektorých z našich Služieb alebo z konkrétnych funkcionalít, pre ktoré je táto kategória spracúvania nevyhnutná (t.j. prijímanie (personalizovaných) marketingových a propagačných materiálov).

Ak odvoláte váš samostatný súhlas pre prijímanie komerčných informácií, nebudete dostávať žiadne komerčné informácie tretích osôb. Stále však budete dostávať komerčné informácie o udalostiach a ponukách nákupného centra, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou Programu vernostnej karty.

6.7Prenositeľnosť vašich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, vaše osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte vám poskytneme bez zbytočného odkladu po prijatí vašej žiadosti. Ak nás o to požiadate, odošleme vaše osobné údaje tretej osobe (inému prevádzkovateľovi), ktorú uvediete vo vašej žiadosti, pokiaľ táto žiadosť nebudem mať nepriaznivé dôsledky na práva alebo slobody iných osôb a pokiaľ to bude technicky možné.

6.8Odvolanie vášho súhlasu

Váš súhlas sa môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľov alebo inšpektora ochrany osobných údajov prosím kontaktujte e-mailom alebo písomne. Vaše osobné údaje zablokujeme voči akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného na základe presvedčenia, že v minulosti ste udelili svoj súhlas.

Ak odvoláte svoj súhlas, nemôžete používať služby Programu vernostnej karty alebo časť Služieb.

Dodatočné služby akými sú napríklad „Inteligentné parkovanie“ a „Príjazd a odjazd“ môžete deaktivovať v nastaveniach Aplikácie. V tomto prípade sa nevyžaduje samostatné odvolanie vášho súhlasu.

Ak odvoláte svoj súhlas alebo deaktivujete vaše nastavenia v Aplikácii, stále môžete používať služby, pre ktoré ste súhlas neodvolali.

6.9Sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov

Máte právo predložiť sťažnosť týkajúcu sa našej činnosti spracúvania osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
6.10Právo určiť postup týkajúci sa používania vašich osobných údajov po vašom úmrtí
Máte právo určiť postup týkajúci sa používania vašich osobných údajov po vašom úmrtí.

7.Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám poskytujete na dobrovoľnom základe, s ktorým ste súhlasili počas registrácie, a ako súčasť zmluvnej požiadavky na používanie Služieb. Ak nám vaše osobné údaje neposkytnete, nebudete mať prístup ku všetkým funkcionalitám Služieb (napr. k špeciálnym zľavám, možnostiam a preferenciám) a/alebo ich nebudete môcť používať vôbec. Ak nám poskytnete vaše osobné údaje, môžete ma tiež prospech zo všetkých funkcionalít Služieb a personalizovaných ponúk, ktoré vám môžeme zasielať, a pomôcť nám s vylepšovaním našich služieb a ďalej analyzovať vaše údaje v súlade s opisom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

8.Automatizované rozhodovanie/profilovanie
V súčasnosti neexistuje automatický rozhodovací proces ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne dôsledky alebo iné významné dôsledky. Napriek tomu vám budeme poskytovať konkrétne ponuky založené na vašich individuálnych osobných údajoch a analýze vášho spotrebiteľské správania sa. Voči profilovaniu môžete namietať v súlade s ustanoveniami odseku 6.6 vyššie.

9.Aktualizácie Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme revidovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po zverejnení zrevidovaných Zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom Služieb. Ak vykonáme zmeny, o ktorých sme presvedčení, že sú zásadné a že si vyžaduje váš súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi, oznámime vám to prostredníctvom Služieb, a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.