Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy UR P6, s.r.o.

Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy UR P6, s.r.o.

Ceny a podmienky odberu elektriny pre malé podniky

Ceny a podmienky odberu elektriny pre pre miestnu distribučnú sústavu

Cenník pre dodávku a distribúciu elektrickej energie 2017

Používané triedy typových diagramov odberu

Informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom podľa § 88 ods. 2 písm. q) Zákona č. 251/2012 Z.z. – http://www.economy.gov.sk/informacie-pre-spotrebitela-energie/139466s